Гражданският брак се прекратява по съдебен ред пред съответния компетентен съд. След влизане в сила на съдебното решение за развод бракът е официално прекратен.

Прекратяването на брака може да стане чрез съдебна процедура на развод по взаимно съгласие или чрез съдебна процедура на развод по исков ред.

Развод по взаимно съгласие 

Гражданският брак се прекратява по взаимно съгласие на съпрузите с влязло в сила съдебно решение. За да бъде издадено то, трябва да са налични две условия:

1.            Необходимо е страните да подадат молба за развод, подписана и от двамата до районния съд. С това  те изразяват съгласието си за прекратяване на брака. В този случай съдът не търси доказателства за това дали бракът е непоправимо разстроен и причините, които са  ви накарали да стигнете до това решение. Съгласието трябва да се потвърди и лично пред съда. Ако някой от съпрузите без уважителна причина, не се яви на съдебното заседание, бракоразводното дело се прекратява.
2. Производството изисква
 съпрузите да сключат споразумение, с което да уредят последиците от развода.То може да препрати към сключен преди или по време на брака брачен договор ако в него са уредени тези въпроси. Целта на споразумението е да бъде доброволно уреден спорът. Законът изисква със споразумението да бъдат разрешени следните въпроси:

-ако има непълнолетни деца, кой от двамата родители ще упражнява родителските права по отношение на тях, къде  ще живеят, както и режим на личен контакт с другия родител и издръжката, която той ще заплаща на децата си;

-кой ще ползва семейното жилище след прекратяване на брака;

-съпрузите ще си дължат ли издръжка след развода и ако си дължат в какъв размер;

-ще се измени ли фамилното име на някой от съпрузите след прекратяване на брака.

Споразумението може да бъде писмено или устно, заявено в съдебно заседание,където се отразява в протокол. Споразумението се подписва и от двете страни. В него могат да бъдат уредени и имуществени въпроси (да се прехвърли собственост върху вещи и имоти, да се извърши делба). За това съдът събира отделна държавна такса.  

Мерките по отношение на децата – упражняване на родителските права, режима на личен контакт с децата и издръжката на децата, заложени в споразумението, могат да бъдат изменяни от съда по молба на всеки от родителите, при промяна на обстоятелствата.

Законът дава възможност да бъде сключено и последващо споразумение, което да бъде утвърдено от съда, ако впоследствие бившите съпрузи се съгласят да променят местожителството на децата, да променят режима на личен контакт или издръжката им.

Решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

 

                Развод по исков ред 

В случаите,в които няма взаимно съгласие за прекратяване на брака, бихте могли да се разведете по исков ред, ако смятате, че бракът ви съществува формално и между вас със съпруга ви липсват разбирателство и нормални съпружески отношения. Действията се изразяват в подаване на искова молба до съда, в която трябва да са изложени категорични доказателства за това, че бракът е непоправимо разстроен. За разлика от развода по взаимно съгласие, тук мотивите за прекратяване на брака трябва да се докажат. От значение е да се посочат всички факти, които са довели до това непоправимо състояние на брака (изневяра, насилие, фактическа раздяла).

Заедно с исковата молба може да поискате от съда да се произнесе относно вината за това състояние на брака. Вината има значение за: 

разноските по делото – те остават за сметка на виновния съпруг. Ако съдът установи, че няма вина за разстройството на брака ви или, че тя принадлежи и на двама ви, разноските остават така както са направени;

правото на издръжка – тя се дължи от виновния съпруг;

предоставяне на семейното жилище – се преценява от съда, като се вземат в предвид интересите на децата, вината за развода, здравословно състояние и други обстоятелства;

упражняването на родителските права – се преценяват от съда, като се вземат в предвид интересите на децата, тяхната възраст, пол, вината за разстройството на брака, здравословното състояние и други обстоятелства.

В първото насрочено по делото заседание двамата съпрузи трябва да се явят лично пред съда, в противен случай делото може да бъде прекратено.

 Всеки от съпрузите може да поиска от съда да определи привременни мерки относно издръжката, използването на семейното жилище, грижата за децата и тяхната издръжка докато трае съдебният спор.

По време на съдебния процес съпрузите могат да се споразумеят спорът междутях да бъде решен под формата на развод по взаимно съгласие, постигайки споразумение за прекратяване на брака им.

Настоящата статия има за цел да очертае само някои основни ваши права. За повече информация, както и за подготвяне на споразумение за прекратяване на брака ви по взаимно съгласие и/или процесуално представителство пред съда, се обърнете към адвокат. 

 

Българкият Семеен кодекс урежда три режима на имуществени отношения между съпрузите след сключване на брака.

Режимите на имуществени отношения за уредени в чл.18 от Семейния кодекс и са: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

Законовият режим на общност се прилага, когато съпрузите не са избрали режим на имуществени отношения, или са непълнолетни, или са поставени по ограничено запрещение със съдебно решение.

Пожелание на съпрузите може да бъде избран законов режим на разделност или да бъде подписан брачен договор, който да урежда имуществените отношения по време на брака.

Брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенция по вписванията. Регистрацията се извършва служебно с уведомление от общината, кметството или района, в чийто регистър по гражданското състояние се съхранява акта за сключен граждански брак.

При сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, когато в регистъра няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност, с цел защита на законните права и интереси на третото лице.

По желание на съпрузите може да бъде подписан брачен договор, който да уреди имуществените им отношения по време на брака и след прекратяването му, в случай на развод. Брачните договори се регистрират в централния електронен регистър към Агенция по вписванията. Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак.

В случай, че съпрузите изберат имуществените отношения помежду им да се уреждат с брачен договор, трябва да решат конкретно какви уговорки ще направят в него.

Брачният договор се сключва лично  от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите

С брачен договор може да се прехвърля право на собственост, да се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот (например право на строеж, на надстрояване, на ползване) – нужно е заверяване от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите се намират в районите на действие на различни нотариуси (например друг град), нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

Нотариусът ще удостовери (с печат и подпис) датата и съдържанието на брачния договор, ще го впише в нотариалните книги.

 Когато в брачния договор има уговорки, с които се прехвъля право на собственост или се засяга друго право, свързано с недвижим имот, брачният договор трябва да бъде вписан в Имотния регистър.

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака - от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Когато договорът е сключен преди сключването на гражданския брак, след сключването на брака трябва да отидете при нотариуса, при когото сте сключили брачния договор, и да занесете копие от удостоверението за граждански брак, което ви е издадено от общинската администрация.

Когато договорът е сключен след сключването на гражданския брак, процедурата по вписване се започва от нотариуса още същия ден – след сключване на брачния договор, като естествено сте представили удостоверението за вече сключен граждански брак на нотариуса още преди да сключите договора.

Брачният договор може да бъде изменян във всеки един момент, докато бракът съществува. Промяната на съдържанието в брачния договор се извършва във формата на неговото сключване, тоест писмено и с нотариална заверка на съдържанието и подписите на страните.

Добре е при изготвянето на брачния договор да се обърнете към адвокат – специалист в областта на семейното право, тъй като имуществените отношения в семейството не са въпрос, към който можете да се отнесете с пренебрежение.

 

В случай, че установите, че банковата ви сметка е запорирана и не можете да изтеглите пари нито от банката, нито от банкомата, първо запазете спокойствие. Попитайте банков служител към вашата банка кога е получено запорното съобщение, от кой съдебен изпълнител е наложен запорът и за каква сума.

 

След това отидете при съответния съдебен изпълнител и разберете защо е запорираната сметката ви, по искане на кой кредитор и за каква сума. Поискайте да се запознаете с изпълнителното дело.

 

     Запорът върху банковата сметка представлява принудително действие от страна на съдебен изпълнител, което цели ограничаване на правото ви да оперирате свободно с наличните средства в сметката си. Запорът се налага при изрично искане на ваш кредитор, когато срещу вас е образувано изпълнително дело. С него се обезпечава вземането на кредитора срещу вас, за да може той да се удовлетвори от средствата, които постъпват или са в сметката ви.

 

     Запор върху банкова сменка може да бъде наложен от съдебен изпълнител по искане на ваш кредитор по различни поводи, например: не сте обслужвали навреме изтеглен кредит, имате незаплатени сметки към Топлофикация или мобилен оператор, дължите изплащане на парично задължение по договор, който сте сключили и т.н.

 

   Запор на банкова сметка може да бъде наложен и въз основа на обезпечителна заповед, която е издадена от съда, като обезпечение на вече предявен иск срещу вас или пък бъдещ иск, който предстои да бъде заведен.

 

     Допустимо ли е вашата банка да предоставя информация за банковата ви сметка? Банковата тайна обхваща фактите, засягащи наличностите и операациите по сметката ви в банката – от къде ви се превеждат суми, на кого вие превеждате суми, в какъв размер и на какво основание. Това е информация, която може да бъде разкрита на определен кръг лица при определени обстоятелства – например на прокурор, на съда и др. Съдебният изпълнител няма право да получава такава информация, а и тя не му е нужна, за да ви запорира сметката. Той може само да провери дали имате банкова сметка в определена банка и дали има пари в нея.

 

     В някои случаи при запор на банковата ви сметка е възможно да е станала грешка и да се окаже, че изобщо не е трябвало да се налага запор, или запорът не е трябвало да бъде върху целия размер на сумите, които ви се превеждат по сметката. Това следва да бъде уточнено при съдебния изпълнител, наложил запора.

 

   Възможно е да е наложен запор за вземане, което вече сте изплатили. В този случай е необходимо да представите съответния документ за изплащане на дължимата сума пред съдебния изпълнител и да поискате да бъде вдигнат наложения запор върху сметката ви.

 

     При запознаване с изпълнителното дело може да се окаже, че сумите, които търси кредиторът, поискал запор върху сметката ви, са погасени по давност. В този случай е добре да се обърнете към адвокат. Той ще ви помогне да установите недължимостта на предявените вземания към вас пред съда, с цел да бъде вдигнат запора върху сметката ви.

   

Когато стоките се продават на потребителите, те трябва да отговарят на описанието и предназначението си и да притежават необходимото качество. При несъответствие на закупената от Вас стока или услуга, имате право да предявите рекламация.

При предявяването на рекламация бихте могли да се позовете на законовата гаранция или търговската гаранция. Вие решавате, в зависимост от това коя е с по-изгодни условия за Вас.

Законовата гаранция е гаранцията, която предоставя Законът за защита на потребителите. Имате право на рекламация и за стоки втора употреба или стоки, закупени от Интернет.

В случаите, в които се позовавате на законовата гаранция, срокът за предявяване на рекламация на стока е  2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието. Ако дефектът или несъответствието на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. В този период търговецът трябва да докаже съответствието на стоката  с договореното. Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то не бихте могли да се възползвате от законовата гаранция.

Има и изключения от двегодишната гаранция. Това са случаите, в които се касае за стоки, чийто „естествен“ живот е по-кратък от две години, като например бельо, чорапи и други.

Срокът за предявяване на рекламация за услуга, когато се позовавате на законова гаранция е 14 дни от откриването на несъответствието на услугата. Важно е преди ползването на услугата да изискате максимална информация /по възможност в писмена форма/ от търговеца – срокове, условия за извършване, вид на влаганите материали, цена, начин на плащане и др.

Рекламацията се представя в търговския обект пред търговеца или упълномощено от него лице, на адреса на управление на търговеца, или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията се представя устно или писмено. Търговецът, от който сте закупили стоката е длъжен да придвижи рекламацията до сервиза или производителя.

За предявяване на рекламация е необходимо да пазите своята касова бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката. Търговецът е длъжен да впише рекламацията Ви в книга за рекламации, независимо от това дали я счита за основателна или не. Ако търговецът приеме, че рекламацията Ви е основателна, то той трябва в едномесечен срок да извърши ремонт на стоката или за я замени с нова. Срокът започва да тече от датата на предявяване на рекламацията. Привеждането на стоката в съответствие с договореното е безплатно за Вас. Не трябва да понасяте значителни неудобства при ремонта на стоката. Ако търговецът не  приведе стоката в съответствие с договора в рамките на месец, имате право да претендирате за възстановяване на заплатената от Вас сума или за отбив от цената на стоката. Трябва да знаете, че не можете да претендирате за възстановяване на заплатената сума, ако несъответствието на закупената стока е незначително.

Ако не постигнете споразумение с търговеца, можете да подадете жалба срещу него в най-близкия регионален офис на Комисия за защита на потребителите.

Друг вид гаранция е търговската гаранция. Тя не е задължителна. Търговската гаранция обвързва този, който я предоставя. В случай, че търговецът предоставя гаранция, тя трябва да съдържа следната информация: обхват, срок, териториален обхват, име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията. Трябва да бъде отразено и това, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията, дадена от Закона за защита на потребителите.

Когато сте предявили рекламация, позовавайки се на търговската гаранция и рекламацията се удовлетворява чрез замяна на стоката с друга, се запазват първоначалните гаранционни условия. Ако рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, то срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

.: BGtop.net.: BGtop.net