Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

 

    1.Устна консултация – 70лв 

    2.Проучване на дело с даване на становище по него – 200лв - 250лв /в зависимост от обема на документите и етапа на делото/

    3.Изготвяне на нотариална покана -100лв

    4. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

при интерес до 10 000 лв. - 150 лв. до 400 лв.;

при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.

5.За учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:

 едноличен търговец - 150 лв.;

 събирателно дружество - 350 лв.;

дружество с ограничена отговорност - 380 лв.; 

акционерно дружество - 900 лв.;

фондации и сдружения с нестопанска цел - 500 лв.;

6.За уговорена почасова консултантска дейност - 70 лв. на час.

Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела:

1.За прекратяване на брак по исков ред - 900 лв.

2.За развод по взаимно съгласие - 800 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилагат съответно възнаграждението съобразно дела с материален интерес, посочени по-долу

3. За бащинство и оспорване на бащинство - 900 лв.;

4. За други неоценяеми искове - 500 лв. - 900лв;

5. За охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 400 лв.;

6.За образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 300 лв.

7. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

при интерес  до 5000 лв. - 350 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;

при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

 при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;

при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;

при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

8.За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 800 лв на всяка фаза.

9. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на т.7, но не по-малко от 800 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по т.7, но не по-малко от 400 лв.

10.За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист и за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по горните правила.

11.При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

12. За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела

с определен материален интерес възнаграждението е:

при интерес до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;

при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;

при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;

при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;

при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.

2.За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес: 900лв

За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело възнаграждението е:

за образуване на изпълнително дело - 300 лв.;

        за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – възнаграждението се определя по т.7 според материалния интерес.

 

       За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 400 лв -700лв.

      Възнаграждения за адвокатски услуги, които не са посочени по-горе, може да позвъните на посочения телефон или да изпратите запитване.

.: BGtop.net.: BGtop.net