Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

 

    1.Устна консултация – 100лв 

    2.Проучване на дело с даване на становище по него – 450лв

    3.Изготвяне на нотариална покана, други молби - 200 лв - 450лв

    4. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт: 

при интерес до 10 000 лв. - 250 лв. до 550 лв.;

при интерес от 10 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 2% за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000лв - 2300лв. + 1% за горницата над 100 000 лв.;

при интерес над 1 000 000лв - 11 300лв + 0,5% за горницата над 1 000 000

5.За учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:

 едноличен търговец - 250 лв.;

 събирателно дружество - 400 лв.;

дружество с ограничена отговорност - 500 лв.; 

акционерно дружество - 1200 лв.;

фондации и сдружения с нестопанска цел - 600 лв.;

6.За уговорена почасова консултантска дейност - 120 лв. на час.

Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела:

1.За прекратяване на брак по исков ред - 1200лв  - 1500 лв. / в зависимост от обема работа/

2.За развод по взаимно съгласие - 800 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилагат съответно възнаграждението съобразно дела с материален интерес, посочени по-долу;

3. За бащинство и оспорване на бащинство - 1300 лв.;

4. За други неоценяеми искове - 1000 лв. - 1200лв;

5. За охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 800 лв.;

6.За образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 400 лв.

7. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: 

при интерес от 1000лв до 10 000 лв. - 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;

при интерес от 10 000 лв. до 25 000 лв. – 1300 лв плюс 9 % за горницата над 10 000 лв.;

при интерес от 25 000лв до 100 000лв - 2650лв плюс 8% за горницата над 25 000лв.;

 при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8650лв плюс 4 % за горницата над 100 000 лв.;

при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. плюс 3 % за горницата над 500 000 лв.;

при интерес от 1 000 000лв до 10 000 000лв - 39 650лв плюс 1,5% за горницата над 1 000 000лв.;

при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650лв. плюс 0,6 % за горницата над 10 000 000 лв.

8.За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 1500 лв на всяка фаза.

9. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на т.7, но не по-малко от 1500 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по т.7, но не по-малко от 1000 лв.

10.За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист и за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по горните правила.

11.При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 250 лв.

12. За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела

с определен материален интерес възнаграждението се определя по т.7.

13.За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес: 1300лв

14.За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело възнаграждението е:

за образуване на изпълнително дело - 350 лв.;

 за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – възнаграждението се определя по т.7 според материалния интерес.

 15.За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 700лв. - 1200 лв.

      Възнаграждения за адвокатски услуги, които не са посочени по-горе, може да позвъните на посочения телефон или да изпратите запитване.

.: BGtop.net.: BGtop.net