Вещно право и недвижими имоти София

 

Вещно право и недвижими имоти в софия

Консултации по вещноправни и реституционни въпроси

Изготвяне на договори във връзка с имоти

Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти: продажба, дарение, замяна, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, проучване на правния статус на имота и проверка на собствеността, анализ и изготвяне на документи по сделката

Обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт на недвижим имот по давност.

Анализиране и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред.

Осъществяване на сделки с недвижими имоти пред нотариус, учредяване право на ползване, право на строеж, пристрояване, надстрояване, сервитути

Съдебна защита на правото на собственост и други вещни права, защита на владение

Образуване на съдебни дела за обявяване на предварителен договор за окончателен и представителство пред съда

Разрешване на проблеми, свързани със собствеността върху недвижим имот или проблеми, свързани се неизпълнеие на договор във връзка с недвижим имот.

.: BGtop.net.: BGtop.net