ОТМЯНА НА ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Съгласно нормите на Закона за задълженията и договорите с договора за дарение  дарителят веднага прехвърля собствеността върху една вещ на друго лице. Договорът за дарение е безвъзмезден. Това означава, че надареният не поема никакви задължения към дарителя. Необходимо е обаче надареното лице да приеме изрично дарението.

При дарение на недвижим имот, за да бъде действителен договорът е необходимо да бъде сключен във форма на нотариален акт, пред нотариус.

Обещанието за дарение не произвежда действие.

 

Може ли да бъде отменен веднъж вече сключен договор за дарение?

В живота хората често си правят подаръци. Не може да бъде отменен договор за обичайно дарение – например подарък за рожедн ден, сватба, по повод някакъв празник и др.

Не може да бъде отменен и договор за възнаградително дарение – това е дарение, при което с подаръка дарителят изразява благодарността си към надарения.

Според чл.227 от Закона за задълженията и договорите, договорът за дарение може да бъде отменен в три случая:

-когато надареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия   съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;

-когато надареният набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и

-когато надареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

 

Договорът за дарение може да бъде отменен само от съда. Съдебният иск може да се предяви в срок от една година, откакато на дарителя са станали известни основанията за отмяна на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

 

В практиката най – често се иска отмяна на дарение при отказ от страна на надарения да дава издръжка на дарителя. Ако дарителят изпадне в нужда, може да поиска издръжка от надарения и ако надареният откаже да даде издръжка е възможно да има основание за отмяна на дарението.

По какъв начин се преценява от съда обстоятелството „изпаднал в нужда“? – това означава дарителят да не може да се издържа от собствените си доходи и имоти. При определяне от съда на обстоятелството дали дарителят е изпаднал в нужда се вземат в предвид:

-личността и конкретните нужди – възраст, здравословно състояние и др.;

-всичките  доходи  на дарителя - заплата, пенсия, социални помощи, спестявания;

-възможността на дарителя да реализира допълнителни доходинапример доходи от наем или продажба на имущество и др.

След като съдът определи с каква сума разполага дарителя, ще я сравни със сумата, необходима, за да покрие нуждите си и тогава ще прецени дали дарителят наистина има нужда от издръжка.

            За да бъде уважен съдебният иск, с който се търси отмяна на договора за дарение е необходимо дарителят да е поискал издръжка от надарения. Т.е. надареният да знае, че дарителят има нужда от издръжка. Няма значение дали поканата ще е отправена в писмен вид или устно. Необходимо е и дареният да е отказал да дава издръжка.

Дареният не е задължен да дава издръжка, ако не може да си позволи да издържа себе си и лицата, които зависят от него (най-често децата му). Дареният може да отказва да дава издръжка, защото не разполага с достатъчно средства, а не от неблагодарност. В такъв случай отказът му не може да послужи като основание да се отмени договора за дарение.

Описаните по-горе условия са само общ преглед на факторите, които влияят върху процеса по отмяна на дарение. В случаите, когато съдът разглежда дело за отмяна на договор за дарение с основание отказ на издръжка, той ще проучи всички обстоятелства за конкретния случай преди да вземе решение. Ако съдът отмени направеното дарение, надареният е длъжен да върне вещта, предмет на договора за дарение.

Отменението на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.

По въпроси, свързани с отмяна на договор за дарение е добре да се обърнете към адвокат, специалист в съответната област.

.: BGtop.net.: BGtop.net