НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН

   

    В житейски план смъртта на член от семейството е винаги тежка. След смъртта за близките възникват редица юридически въпроси, които трябва да се разрешат. Къде отива имуществото на починалия? В случай, че има съставено завещание, то имуществото ще бъде наследено от този, посочен в него. Но ако няма завещание, се наследява по закон, т.е. законът определя кой ще наследи и каква част от имуществото на починалия.

      Можете да наследите свой близък роднина, ако отговаряте на условията, посочени в Закона за наследството. Правилата за това кои са наследниците, които ще получат част от наследственото имущество и в какъв размер ще бъде това наследство са определени в зависимост от семейноправната връзка с наследодателя. Роднините на наследодателя се разпределят в редове наследници, а в някои редове има обособени групи – в зависимост от вида и близостта на родниннската връзка.

 

      Първи ред наследници – деца на починалия /синове, дъщери/;

 

      Втори ред наследници – родители на починалия /майка, баща/;

 

      Трети ред наследници – 1 група – братя и сестри на починалия, 2 група – баби и дядовци на починалия;

 

      Четвърти ред наследници – лели, чичовци, братовчеди и други роднини до IV степен по съребрена линия.

 

      Съпругът на наследодателя наследява по особени правила заедно с наследниците от I, II и III ред. В случай, че няма наследници от тези редове, съпругът наследява всичко.

 

    Всеки ред наследници, изключва следващия ред при наследяването. Т.е. наследниците от 1ви ред изключват тези от 2ри ред, наследниците от 2ри ред изключват тези от 3ти ред и т.н. Наследниците от един и същи ред или група наследяват по равни дялове от наследството.

 

      Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете. Когато съпругът наследява заедно с възходящи /майка, баща/ или с братя и сестри на починалия, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството. А когато съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава една трета от наследството в първия случай и половината във втория.

       Ако няма наследници до 3ти ред, съпругът получава цялото наследство.

       Ако имате проблем с наследство обърнете се към адвокат – специалист в областта на наследственото право. Той ще ви даде компетентен съвет и ще разреши вашия проблем.

.: BGtop.net.: BGtop.net